Ý nghĩa và tầm quan trọng của Pancasila với tư cách là Quỹ Nhà nước

Nhà nước Cộng hòa Nhất thể của Thế giới (NKRI) tuân thủ chặt chẽ Pancasila như một nền tảng và kim chỉ nam mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu của nhà nước. Mặc dù vậy đối với cộng đồng, phiên dịch Pancasila có một tầm quan trọng rất rộng trong các mối quan hệ của cuộc sống. Tầm quan trọng của Pancasila trong cuộc sống là triết lý cơ bản hoặc triết lý của nhà nước. Điều này có nghĩa là Pancasila là cơ sở giá trị và chuẩn mực để điều chỉnh chính phủ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, Pancasila là nguồn của tất cả các nguồn luật, Pancasila là nguồn của các quy tắc luật của tiểu bang quản lý hợp hiến của Cộng hòa Thế giới và tất cả các yếu tố của nó, cụ thể là người dân, lãnh thổ và chính quyền tiểu bang.

Là nguồn gốc của tất cả các nguồn luật hoặc là nguồn của luật Thế giới có trật tự, Pancasila được liệt kê trong điều khoản cao nhất, đó là Lời mở đầu của Hiến pháp năm 1945, sau đó được đúc kết hoặc chi tiết hóa trong các điểm chính của tư tưởng, bao gồm bầu không khí thần bí của Hiến pháp năm 1945, cuối cùng được tóm tắt hoặc xây dựng. trong các điều khoản của Hiến pháp năm 1945, cũng như các đạo luật tích cực khác.

Quan điểm này mô tả Pancasila như một bộ phận không thể tách rời (toàn bộ và toàn diện) để nó là chỗ dựa vững chắc cho nhà nước được thành lập trên đó, được duy trì và phát triển với mục đích bảo vệ và phát triển phẩm giá và quyền con người của mọi công dân của các quốc gia trên Thế giới.

Phiên dịch Pancasila

Tầm quan trọng của Pancasila như là nền tảng của nhà nước mang lại ý nghĩa sâu sắc cho tất cả người dân trên Thế giới. Như đã nêu trong Lời mở đầu của Hiến pháp năm 1945 (UUD), đoạn 4 thể hiện rõ ràng ý nghĩa của việc Pancasila là cơ sở của nhà nước: “Vậy thì thay vì thế là thành lập một Chính phủ Nhà nước Thế giới bảo vệ tất cả các quốc gia trên Thế giới và tất cả xương máu của Thế giới và để thúc đẩy phúc lợi chung, để giáo dục con người. cuộc sống của dân tộc và tham gia thực hiện trật tự thế giới dựa trên tự do, hòa bình vĩnh cửu và công bằng xã hội, Quyền Tự do Quốc gia của Thế giới được biên soạn trong Hiến pháp của Nhà nước Thế giới, được hình thành theo sự sắp xếp của Cộng hòa Thế giới, chủ quyền của nhân dân dựa trên Quyền lãnh chúa tối cao. Một, nhân loại công bằng và văn minh,Sự đoàn kết của thế giới và con người được dẫn dắt bởi trí tuệ trong Sự cố ý / Đại diện, và bằng cách thực hiện một công bằng xã hội cho tất cả mọi người trên Thế giới. "

Đó là lý do tại sao Pancasila phải được xem như một thể thống nhất và thống nhất bởi vì mọi giới luật chứa đựng trong Pancasila không thể phản bác với nhau.

Tầm quan trọng của Pancasila

Tầm quan trọng của Pancasila như là cơ sở của nhà nước là Pancasila là kim chỉ nam cho cộng đồng Thế giới. Các giá trị trong Pancasila là các giá trị cơ bản được sử dụng làm hướng dẫn cho các quy định và cơ sở của các quy phạm pháp luật áp dụng trên Thế giới.

Mặc dù vậy trong quan điểm sống, Pancasila như là cơ sở của nhà nước và quan điểm của quốc gia về cuộc sống đã được bao hàm trong mọi giới luật của Pancasila. Tất cả các nguyên tắc của Pancasila đều có mối quan hệ giữa các giới luật hay Pancasila là một thể thống nhất không thể tách rời. Nếu thiếu một trong những giới luật này thì Pancasila không hoạt động.